"הנה בסוף הכול, יהיה שלום שלם בעולם, והבריות יעשו כולם אגודה אחת לעבוד את המלך היחיד ב"ה, כי יהיה נתקן הכול בסוד היחוד."

(רמח"ל, אדיר במרום, עמ' לו)

"[הקב"ה] שם עצות וגלגולי הנהגה להביא כל הבריות אל שלמות ותיקון." (רמח"ל, דעת תבונות, סי' נו)

"מרגע שאדם נולד אי אפשר להגיע לתיקון העולם בלעדיו".

 

מהו תיקון עולם? מה זה באמת אומר? מה מקורו? איך להבין את זה?

 

תיקון עולם:במסורת התורנית, פירושה כ פעולה שמטרתה לשפר את העולם, לקרב אותו למצב השלמות על פי התכלית שלשמה הוא נוצר. תיקון עולם חובק האנושות כולה שמחובתה היסודית לחשוב בשלב ראשון על "תיקון החברה". הגם שטבע עולם הוא טוב במהותו העמוקה, הוא נתון לפערים מטפיסיים שגורמים לחסרונות ולפעמים אף לחרב. בורא עולם השאיר בכוונה מקום לנבראים להשלים את הבריאה

 

? מה המשמעות של תיקון עולם

בסוף כל תפילה, עם ישראל מכריז : "עלינו לשבח לאדון הכול" - שלפי המסורת תיקנה יהושע בכניסתו לארץ ישראל על תיקון העולם. בקטע השני של תפילה זו מופיע בפעם ראשונה הביטוי 'תיקון עולם': "על כן נקוה לך ה' אלקינו לראות מהרה בתפארת עוזך, להעביר גלולים מן הארץ, והאלילים כרות יכרתון, לתקן עולם במלכות שד"י, וכל בני בשר יקראו בשמך להפנות אליך כל רשעי ארץ, יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרע כל ברך תשבע כל לשון. לפניך ה' אלקינו יכרעו ויפלו ולכבוד שמך יקר יתנו, ויקבלו כלם את עול מלכותך, ותמלוך עליהם מהרה לעולם ועד. כי המלכות שלך היא, ולעולמי עד תמלוך בכבוד".

אמנם בתקופת התלמוד המשמעות של תיקון עולם הוא ענין לכאורה: לתקן  שיבושים שבפסיקת ההלכה לפי פשוטה בלבד.

במסכת גיטין המשנה הראשונה בפרק הרביעי מזכירה את המושג 'תיקון עולם' בבעיה שיכולה להיווצר ע"י ביטול גט: מעיקר הדין, יכול אדם להתחרט בו לאחר שמינה שליח כדי לגרש את אשתו, והוא יכול למנות בית דין ולבטלו בפניהם. רבן גמליאל תיקן שלא יעשו כך, מפני תיקון העולם, שמא האישה לא תשמע מכך ותינשא, ובניה יהיו ממזרים.

מקור הדברים במשנה: "השולח גט לאשתו, והגיע בשליח או ששלח אחריו שליח, ואמר לו: גט שנתתי לך בטל הוא - הרי זה בטל. קידם אצל אשתו או ששלח אצלה שליח, ואמר לה גט ששלחתי לך בטל הוא - הרי זה בטל; אם משהגיע גט לידה, שוב אינו יכול לבטלו. בראשונה היה עושה ב"ד [בית דין] ממקום אחר ומבטלו, התקין רבן גמליאל הזקן שלא יהיו עושין כן, מפני תיקון העולם."

הסוגיה מתארת מצב בו אדם שולח גט לאשתו ע"י שלוחו, אולם בעוד השליח בדרך, מחליט הבעל לבטל את הגט. חכמים פוסקים כי אין לבטל את הגט, משום שהדבר יגרום לתקלה: אם האישה תקבל את הגט ותינשא שוב, ללא ידיעה כי הגט בטל, ויכולה להביא ממזרים.

בהמשך הגמרא בגיטין מביאה תקנות נוספות שהם כולם בגדר: 'מפני תיקון העולם': כגון האיסור לפדות שבוים במחיר מופקע, או תקנת פרוזבול כדי לאפשר לעניים ללוות כספים לפני שנת השמיטה. לאורך כל הדרך המושג "תיקון עולם" משמעותו היא למעשה מניעת נזק לחברה, נזק העשוי להיגרם ע"י ההלכה והמסורת. זאת אומרת, תיקון עולם בתלמוד, פירושו: סדר חברתי מתוקן. ולמעשה התלמוד מבאר שצריך לקחת בחשבון פרמטרים חדשים לקביעת הלכה וזוהי המשמעות 'משום תיקון עולם'. פשוט הוא שאין כוונת חכמי הש"ס להעמיד את תיקון העולם כיסוד ועיקר או המשימה היהודית. התכלית בתורת הנגלה הוא תיקון החברה על ידי קיום ההלכה, כשהמטרה אצל בני העלייה היא לחפש הקרבה לשם יתברך.

איזה תיקון, העולם שלנו צריך

לפי קבלת האר"י היקום האונטולוגי נבע מתוהו ובוהו. ועל ידי השתלשלות הדרגתית וסדר העולמות  הוא הגיע ל"כמעט" שלמותו עם בריאת האדם. אמנם אדם לא הביא את העולם לשלמותו, קרי לנצחיות. לאחר מכן הוא נאלץ לצאת מן התוכנית הראשונית כדי "לרדת" למדרגה שפלה תחת הנהגת הטבע, ונעשה כל הנבראים. כעת הוא צריך להתמודד מול הצרכים החיוניים לקיומו ועם תהפוכות הזמן.

למרות שהתורה מעידה כי הבורא ראה כי הבריאה שלו הייתה - "טוב"; ועם בריאת אדם - "טוב מאוד". כל המדענים מכירים ומתפעלים בהרמוניה שקיימת ביקום, ואפשר רק להתפלא על הפאר והדו-קיום של החוקים המרכיבים את עולמנו.

אם ברמה הקוסמולוגית, יש לציין את הסינכרוניזציה של מערכת גדולה של פרמטרים המאפשרת לנבראים לחיות ולהתקיים ; עם זאת, קשה לאדם לתת משמעות החיים, וקל וחומר להבין את ההיסטוריה של האנושות. אמנם דווקא כאן - במימד של ההיסטוריה - אנחנו יכולים להתערב ולהשלים את צורת הבריאה, כי עדיין לא הושלמה. תפקיד האדם הוא להביא את העולם אל תכליתו שעבורו נברא.

האין סוף האדון היחיד, מוסתר בבריאה, אבל חותמו מתבטא דרך חוקי היקום. אמנם גילוי יחודו, קרי: גילוי האחד, יתגלה דרך ההיסטוריה של המין האנושי בכללותו. אם נשכיל ונבין משמעות המאורעות על פי על פי פרספקטיבה אחת נוכל לעמוד על המנהיג העליון של העולם. לצורך זה אנחנו צריכים לכוון בכל מעשה ומעשה, דהיינו, לייחד אותו ולכלול אותו בתיקון ובשיפור כלל הבריאה. כך ניתן להפקיע מעשה מן עולם התוהו והמקרה ולהכניס אותו לעולם התיקון והשלמות. כל אחד מאתנו יכול לחשוף כך את חלקו הייחודי (זהו תפקידו) בהיסטוריה ולנגן בסימפוניה האוניברסלית המשוררת את התהילה של מלך העולם.

אם הבורא מוסתר באמצעות הלבושים הנקראים חוקי הטבע ומאורעות הזמן, התפקיד העיקרי של תיקון עולם הוא דווקא לחשוף את החכמה העליונה של מלך העולם: איך הוא משפיע הארה דרך כל מעשה בדרך מלכותית והרמונית. בכל פעולה של האדם יש הזדמנות למלא משימה זו, וכך להיות מעורב בתיקון העולם.

זאת ועוד: תיקון עולם מתייחס לכל אדם - יהודי או לא יהודי, ילד או מבוגר, סטודנט או מורה, תעשיין או אומן, רופא או סוכן, פוליטיקאי או אקולוג; בקיצור, כל מי שמרגיש ומודאג לגבי העתיד של העולם.

 צריך להדגיש שאין כאן רק הבעיה של ההרס והחורבן של החברה המודרנית– שצריך לתקן, אלא גם, ומעל לכול, ליצור התנאים הרוחניים שיכולים לשפר את העולם. לכונן אהבת הבריות, כדי להכין האנושות להיכנס לשלב השלמות שלמטרתה הם נוצרו.

למסקנה: כל פעולה טובה יכולה להיות מרכיב מכריע בתיקון העולם. אבל זה לא נעצר כאן: כל מבט על חייו של אדם, אפילו פשטני ביותר, יגלה קיום מטרה, ומהווה בעצמו הזדמנות לתיקון עולם. במקום העבודה בקטנות, אתם יכולים ליצור מימד מטאפיזי על ידי בניית קשרים איתנים, איחוד בין היסודות  המנוגדים בדרך של שלווה והרמוניה. כמו כן כשאר אנחנו עוסקים בסיפוק צורך עצמי או קבלה עצמית, אין אנחנו מתייחסים לאחרים. אבל בהיפתח מעמדת הקדושה –לשכנינו ,לאדם זר המתגורר בעירנו - לאחריות כלפי בני משפחתנו וחברינו, להתייחסות לדתות שאינן בדרך האמונה שלנו, לאומות אחרות שלא הולכות לפי התרבות שלנו - כל אלה הינם מצוות מזדמנות במסגרת תיקון עולם. אם נדע לכוון את עצמנו ולהאיר לסביבה.

בעזרת האל, אני מתכונן להוציא חיבור על תיקון עולם שמטרתו להעמיק הסוגיה  הגדולה הזאת בראי הקבלה בכלל ותורת הרמח"ל בפרט, ולתת כלים לקורא ליישם ולמלא תפקידו בבריאה.

לדוברי צרפתית, אני מזמין אותם לקרוא את הספר הראשון שלי על תיקון עולם: